Общи Условия

 ПРЕДМЕТ

Чл.1. (1) Настоящият документ представлява Общите условия към договор за продажба между “Перун Дизайн” ООД, със седалище и адрес на управление гр.Благоевград ул.Петър Зографски 3Д вписано в Търговския регистър с ЕИК BG201897882, наричано по-долу “Дружеството” от една страна и от друга страна лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наричано по-долу “Клиент”, които са във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите от Дружеството стоки чрез on-line магазин “perundesign.eu”.

(2) Когато прави поръчка, клиентът който я прави, се съгласява да спазва настоящите “Общи условия”. Всички условия, различни от тук предвидените условия, трябва да се договорят писмено на индивидуална база и подлежат на писмено потвърждение. Липсата на възражение, може да се счита за одобрение.

(3) При спазване на настоящите условия, Дружеството предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите стоки в on-line магазин “perundesign.eu”.

КЛИЕНТИ

Чл.2. (1) За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите стоки в on-line магазин “perundesign.eu”, Клиентът трябва:
1. Да е дееспособно физическо лице, навършило 18 години или дееспособно юридическо лице, надлежно регистрирано в on-line магазин “perundesign.eu”; 
2. Да е попълнил вярно и изцяло on-line електронната форма за регистрация. При попълването й, Клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите посочени в електронната форма данни, както и при настъпване на промяна – да актуализира предоставената информация в 3- дневен срок от тяхната промяна. 
3. Да декларира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни, и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно- в три дневен срок от промяната. 
4. По реда на настоящите условия да е изразил изцяло съгласие с тях и е заявил, че ги приема и се задължава да ги спазва.

(2) В случай, че Клиент предостави неверни данни или не отрази настъпили промени в тези данни в срока по чл. 2 (1), т. 2, Дружеството има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Клиента и достъпа до клиентския му профил.

(3) Преди извършване на изявлението по смисъла на ал.2 от настоящия член, Клиентът може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма по чл. 2 (1), т. 2.

РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл.3 (1) Клиентът разполага с възможност да се запознае предварително с настоящите Общи условия чрез достъп до разположената в лявата част на екрана позиция “Общи условия”, както и с начина, по който следва да извърши, потвърди и получи заявените от него стоки.

(2) Клиентът изразява съгласие с настоящите Общи условия по следния начин: преди преминаване към стъпка – “преглед и потвърждение на заявката” клиентът следва да означи с отметка в квадратното поле “общи условия за продажба на стоки чрез on-line магазин “perundesign.eu”. Ако клиентът се е запознал и съгласил с настоящите Общи условия, и изрази съгласието си с указаното отбелязване, то той има възможност да продължи чрез натискане на бутона “преглед и потвърждение на заявката”. По този начин Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на Дружеството чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. Дружеството може да съхранява на своя сървър ІР адреса на Клиента, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор.

(3) След изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Клиентът може да извършва валидни заявки за покупка на предлаганите чрез on-line магазин “perundesign.eu” стоки, като се счита за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.

(4) Дружеството незабавно потвърждава получаването на изявлението на Клиента, извършено чрез осъществена от него стъпка 2 “преглед и потвърждение”, като изпраща съобщение до електронната поща на Клиента, което съдържа адрес на електронна поща на Дружеството, направената от Клиента поръчка, периода, за който направеното предложение е в сила, продажната цена на стоката (или общата продажна цена, ако стоките са няколко), сумата на доставката (ако има такава), общата сума на поръчката, включваща продажната цена и цената на доставката (ако има такава), посочения от клиента адрес за доставка и начина на плащане.

(5) Всяка заявка за покупка между Клиента и Дружеството въз основа на тези Общи условия се подава и осъществява в изпълнение на договора за покупко-продажба между страните.

(6) При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ СТОКИ

Чл.4 (1) Дружеството публикува и постоянно поддържа на адресperundesign.eu следната информация: 
име и адрес на Дружеството. Името на фирмата и адресът на Дружеството е:
„Перун Дизайн” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Благоевград ул.Петър Зографски 3д
ЕИК BG201897882
тел. за връзка с Дружеството: 0886 600 183
Представлявано от: Мартин Иванов

описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, предлагана чрез on-line магазин “perundesign.eu”. Основните характеристики на стоките са изписани страницата за представяне на всеки продукт. 
продажната цена, с включен ДДС. Цена с ДДС при допълнително гравиране, изписване и/или друга външна промяна на стоката, извършена по искане на Клиента ;
цената на куриерската услуга, невключена в цената на стоките, свързана с тяхната доставка;
информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на договора;
информация за правото на Клиента да се откаже от договора и за условията и начина за упражняването му, уредени в чл. 11 на настоящите Общи условия 
периода, за който направеното предложение или цена остават в сила;
минималната продължителност на договора – при договори за постоянна или периодична доставка на стоки.

(2) Информацията по ал.1 се предоставя от Дружеството на Клиентите преди сключването на договора за покупка на стоки чрез on-line магазин “perundesign.eu”. Дружеството не налага никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с него.

(3) Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на стоката.

ТЪРГОВСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Чл. 5. (1) Публикуването на основните характеристики на стоките и на тяхната цена в on-line магазин “perundesign.eu” е публична покана по смисъла на Чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявка за покупка в съответствие с тях по описания в чл. 6 начин.

(2) Ако Дружеството не разполага със заявената за закупуване стока, то, в рамките на един работен ден след получаване на заявката за покупка по чл. 6, уведомява Клиента за изчерпването й чрез телефонно обаждане на посочения при регистрацията телефонен номер или чрез изпращане на съобщение до посочената от Клиента в Клиентския му профил електронна пощенска кутия за кореспонденция. Дружеството се задължава да възстанови платените от Клиента суми в срок до 30 дни от датата, на която е следвало да изпълни задължението си по договора, ако сумите са заплатени авансово.

(3) Дружеството може да достави на Клиента стоки със същото качество и цена, когато тази възможност е била изрично предвидена преди сключване на договора или в самия договор, като в този случай се уведомява Клиента.

(4) Когато при условията на ал. 3 Дружеството изпълни друго вместо дължимото и Клиентът упражни правото си на отказ по чл. 11, разходите по връщането на стоките са за сметка на Дружеството, за което Клиентът се уведомява.

ЗАЯВКА ЗА ПОКУПКА

Чл. 6. (1) Подаването на заявка за покупка от Клиента се осъществява чрез последователното извършване на следните действия: 
1. определяне на вида и количеството на стоката и потвърждение на заявката чрез натискане на виртуален бутон “Купувам”, обозначен срещу съответна стока; 
2. определяне на конкретните изисквания на Клиента, свързани с допълнително гравиране и/или надписване и/или външна промяна по друг начин на поръчаните стоки; 
3. преглед на ценовите параметри относно поръчаните стоки, включващи: индивидуална стойност на всяка от стоките, допълнителна цена за изпълнение на конкретните изисквания на клиента по т.2, данни за дължимо ДДС, данни за стойността на разходите за доставка, данни за общата стойност на поръчката; 
4. преглед на “виртуалната пазарска кошница” и възможност за промяна на посочените количества и видове избрани от Клиента стоки, конкретните изисквания към тях, както и частично или цялостно нулиране на избраните до момента продукти. Процесът на заявката продължава след натискане на бутона “Поръчай” 
5. преглед на информацията за доставка (възможност за промяна на адреса за доставка, посочване на удобно време за доставка и определяне на допълнителни условия към заявката в полето “Съобщение към поръчката”); 
6. приемане и съгласие с посочения от дружеството начин на плащане – чрез куриер с наложен платеж на продажната цена на стоката. 
7. заявяване на съгласие с настоящите общи условия; 
8. потвърждение, че Клиентът се е запознал с предварителната информация по член 4, ал.1, че тази информация е предоставена от Дружеството на Клиента по ясен и разбираем начин, както и че Клиентът приема търговския характер на предложението и се съгласява, че то съответства с принципа на добросъвестност при търговските сделки и добрата търговска практика. 
9. повторно потвърждение на заявката от бутона “преглед и потвърждение на заявката”

(2) Заявката за покупка на стока от on-line магазин “perundesign.eu” се счита за извършена след натискане на бутона “преглед и потвърждение на заявката”.

(3) При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и за Дружеството не възниква задължение за нейното изпълнение.

(4) Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й чрез изпращане на съобщение до електронната пощенска кутия на Клиента за кореспонденция. Договорът за продажба, между Дружеството и Клиента влиза в сила с одобрението на поръчката от страна Дружеството по електронна поща до Клиента . Това одобрение ще включва още веднъж обозначението на поръчаните стоки и цената.

ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 7. (1) Всички цени в on-line магазин “perundesign.eu” са в български левове, с включен ДДС.

(2) Указаните в on-line магазин “perundesign.eu” цени на отделните стоки са за единично количество и не включват разходите за доставка. Разходите за доставка и информацията за сроковете на доставка са на разположение на Клиента на страницата на дружеството в раздел “Доставка”.

(3) Дължимата от Клиента продажна цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на подаване на заявката за покупка на същата по начина описан в чл. 6.

Чл. 8. (1) Продажната цена по чл. 7 на закупената от Клиента стока, както и разходите за доставка, се заплащат от Клиента или от трето лице от името на същия в брой, с наложен платеж при доставка на стоката (стоките) от куриер, на адреса на клиента, посочен в заявката.

(2) Клиентът при плащане с наложен платеж се задължава да заплати продажната цена на закупената от него стока, както и разходите, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка в деня на доставка на стоката от куриер, на адреса, посочен от Клиента в заявката.

ДОСТАВКА

Чл. 9. (1) Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка.

(2) Доставката на поръчки от сайта на Дружеството се тарифира съгласно условията, подробно описани в раздел „Доставка“.

(3) Всички поръчки изпратени на онлайн-магазина “perundesign.eu” се доставят по куриер с наложен платеж, като стоките пристигат на посочения от Клиента адрес или в офиса на куриера, в зависимост от заявеното желание на Клиента. Клиентът заплаща стойността на избраната от него стока, заедно с стойността на куриерската услуга на куриера при доставянето на стоката.

(4) Дружеството съхранява заявките за покупка до момента на тяхното изпълнение, за да се избегнат евентуални неточности относно поръчаните продукти или адреса за доставка.

(5) Въз основа на искане от Клиента, Дружеството предоставя информация относно статута на съответната заявка, като предоставя номера на товарителницата, издадена от куриера.

(6) Стандартният срок за доставка е до 7 работни дни, ако продуктът е наличен в склада на Дружеството. С цел да е максимално ясен срокът на доставка, в описанията на продуктите е отбелязано дали те са налични или е необходимо повече време за доставянето им. В случай на недостатъчни наличности от даден продукт, след получаване на заявка за покупка Дружеството уведомява за това Клиента и му предоставя информация за най-ранния възможен срок за изпълнение. В тези случаи Клиентът решава дали срокът за изпълнение го удовлетворява и дали да се съгласи с предложения срок за доставка.

(7) Сроковете за доставка започват да текат за Дружеството след като стоката бъде предадена на куриера, натоварен от Дружеството да извърши доставката.

(8) Всякакви непредвидени пречки в изпълнението на договора, като напр. форс мажорни обстоятелства, прекъсване на дейността и др. дават право на Дружеството да се откаже изцяло или отчасти от ангажимента си за доставка на стоката.

(9) Дружеството не носи отговорност за вреди пред Клиента, поради забавяне на доставката на поръчаните от Клиента стоки.

(10)Допустими са частични доставки.

ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ

Чл. 10. (1) Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента. При получаване на пратката Клиентът е длъжен да провери съдържанието на пакета за съответствия на стоката със заявката.

(2) Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка. При нарушения във външния вид на стоката, възникнали при транспорта, Клиентът подписва с куриера протокол за увредена пратка и е длъжен да уведоми за това незабавно представител на Дружеството. Не се разрешава прихващането на плащания, дължими от Клиента срещу рекламациите поради щети установени при доставката.

(3) При доставка на стоката Дружеството предоставя на Клиента в писмена форма предварителната информация по чл.4, ал.1 от настоящите условия, заедно със следните данни: 
1. името на Дружеството и служебния адрес, на който Клиентът може да изпраща жалби; 
2. правото на Клиента да се откаже от сключения договор, данни за условията и начина за упражняването на това право; 
3. условията за прекратяване на договора, когато той е сключен за неопределен срок или за срок, по-дълъг от една година; 
4. данни за предоставяните услуги след продажбата и за предоставените гаранции.

(4) Клиентът или третото лице по ал. 1 подписват придружаващите стоката документи и удостоверяват писмено, че Дружеството е предоставило на Клиента информацията посочена в ал.3, в съответствие с чл.54 от Закона за защита на потребителите.

(5) В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Дружеството се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може изрично да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички допълнителни разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка според условията на чл. 9. ал.6

ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКАТА

Чл. 11. (1) Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато: 
1. доставената стока явно не съответства по вид на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед; 
2. при транспортирането стоката е била повредена: 
3. цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на указаната цена по чл. 7.

(2) След получаване на стоката Клиентът има право да иска връщането й при наличието на съществен недостатък, правещ стоката негодна за ползване, който не е могъл да бъде установен при обикновен преглед на същата.

(3) При условията на ал. 1, т. 1, както и при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на подадената от него заявка за покупка чрез отправяне на съответно писмено искане до Дружеството или да се откаже от договора, като върне доставената стока.

(4) Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за закупуване на стока чрез on-line магазин “perundesign.eu”, в срок от 7 работни дни, считано от датата на получаването й, при условие, че стоката не е използвана, не е нарушена целостта на опаковката й и стоката се намира във вида, в който е получена. В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до Дружеството и да върне стоката с ненарушена цялост и опаковка. Изявлението за отказ следва да бъде изпратено до Дружеството в писмена форма на адрес: „Перун Дизайн” ООД, гр.Благоевград ул. Петър Зографски 3д в срока по тази алинея.

(5) В случаите по ал.4, транспортните и други разходи по връщане на стоката са за сметка на потребителя.

(6) При несъответствие на доставената стока с характеристиките, посочени в on-line магазин “perundesign.eu”, ако Клиентът се откаже от договора, Дружеството възстановява цялата платена от Клиента сума, включително и транспортните разходи платени от Клиента за придобиване на стоката, ако има такива, в срок от 7 работни дни от получаване на изявлението за отказ на Клиента, но след връщане на доставената стока в ненарушен търговски вид и опаковка.

(7) Клиентът не може да се откаже от сключения договор по реда на ал.4, когато: 
1. стоките са изработени съобразно конкретни изискванията на клиента или по негова индивидуална поръчка. По смисъла на настоящите общи условия, стоките, предлагани чрез on-line магазин “perundesign.eu”, които по искане на Клиента са допълнително гравирани и/или надписани и/или външно променени по друг начин по искане на Клиента, направено в заявката за покупка, ще се считат за стоки, изработени съобразно с конкретни изискванията на клиента и спрямо такива стоки Клиентът няма право на отказ по реда на ал.4 или 
2. е очевидно, че стоките са специално пригодени към личните нужди на Клиента, или 
3. са доставени стоки, които по своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне или има опасност от влошаване на качествените им характеристики.

(8) В случаите по ал. 4, Клиентът е длъжен да съхранява получената от него стока, да осигури запазването на нейното качество и безопасността й по време на срока по ал. 4.

(9) Дружеството е длъжно да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно 30 дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил някое от правата си на отказ по ал. 1, 2 или 4 от настоящия член.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 12. (1) Дружеството се задължава: 
1. да достави в срок заявената за покупка стока 
2. да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка стока след получаване в пълен размер на продажната им цена. Стоките остават собственост на Дружеството до пълното изплащане на цената им, заедно с разноските за доставка. Не се разрешава право на задържане и/или прихващане на плащане, дължимо от Клиента. 
3. да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения;

(2) Дружеството има право: 
1. да инсталира върху компютрите на Клиента малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Клиента и дават възможност за възстановяване на информация за Клиента, като го идентифицират и да се проследяват на действията му. 
2. да поставя електронни препратки към други Интернет страници и реклами за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително и такива, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Дружеството. 
3. да изпраща непоискани търговски съобщения до Клиента с цел да предложи информация и реклами относно различни стоки и/или услуги.

(3) Дружеството не носи отговорност, ако Клиентът не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на Дружеството (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с интернет връзки и др.). Дружеството полага грижа информацията в on-line магазин “perundesign.eu” да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.

(4) Дружеството не носи отговорност за непредоставяне на достъп до on-line магазин “perundesign.eu”, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства, представляващи непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Дружеството

(5) Дружеството не отговаря за съответствието на качеството и годността за употреба на заявените от клиента стоки с приложимите нормативни изисквания.

(6) Дружеството не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и друг начин посредством on-line магазин “perundesign.eu”

(7) В случай, че в on-line магазин “perundesign.eu” са поставени електронни препратки, рекламни съобщения и др., и по този начин за Клиента са станали достъпни интернет страници, Дружеството не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи, настъпили при достъпа и ползването на съдържанието на тези страници. Дружеството не носи отговорност й за противоправния им характер.

(8) Дружеството няма задължението да контролира начина, по който Клиентът използва on-line магазин “perundesign.eu”.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

Чл. 13. (1) Клиентът се задължава: да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция; да заплати цената на заявената от него стока; да заплати разходите по доставката; да получи стоката; да полага всички грижи за опазване на паролата си; да не прави достояние на трети лица паролата си и отговора си на тайния въпрос и да уведомява незабавно Дружеството в случай на неправомерен достъп до клиентския си профил както и при вероятност от такъв; да прекратява сесията, при която е влязъл в клиентския си профил; да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация.

(2) Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й. Клиентът има право на достъп в режим онлайн до on-line магазин “b2b.sky-r.com”, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Дружеството; да подава валидни заявки за стоки; достъп и корекции в режим онлайн на личните си данни.

(3) С приемането на настоящите Общи условия Клиентът се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от Дружеството за посочените в настоящите условия цели.

(4) Клиентът се задължава при ползуване на on-line магазин “perundesign.eu”: да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, правилата на морала и добрите нрави; да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да не се намесва в правилното действие на системата, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Клиент; да не осъществява достъп извън предоставения му; да не възпрепятства други Клиенти да използват on-line магазин “perundesign.eu”, както и да не използва on-line магазин “perundesign.eu” по начин, предизвикващ отказ от услугите; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в on-line магазин “perundesign.eu” и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице (или група от лица) или представител на юридическо лице, което не е управомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица; да не предизвиква инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

(5) При неспазване на задълженията по предходната алинея Дружеството има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Клиента и трети лица до клиетския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Клиента. В тези случаи, Дружеството има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

ЛИЧНИ ДАННИ НА КЛИЕНТА

Чл. 14. Дружеството има право да събира и използва информация относно своите Клиенти, когато същите се регистрират. Информацията, чрез която Клиент на on-line магазин “perundesign.eu” може да бъде идентифициран, може да включва име, презиме, фамилия, адрес, професия, пол, възрастова група, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка други информация, която Клиентът предоставя при регистрацията си, съгласно тези Общи условия и всяка друга, която същия въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от Дружеството услуги, дейности по провеждане на промоции и др.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ НА КЛИЕНТА

Чл. 15 (1) Дружеството полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Клиента, станала му известна по повод продажбата на стоки чрез on-line магазин “perundesign.eu” – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила или случайно събитие.

(2) В електронната форма, попълвана от Клиента при регистрацията, Дружеството обозначава кои данни се предоставят задължително и кои доброволно от клиента и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с Общите условия, клиентът се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

(3) Ограниченията по ал.1 не се прилагат за случай, че Клиентът или други лица са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай Дружеството има право да предостави личната информация за Клиента на съответните компетентни държавни органи. Дружеството има право да предостави трите имена на клиента, посочения от него адрес/и за доставка и др. лични данни на куриер единствено с цел осъществяване на доставката на стоките, заявени от Клиента.

ЦЕЛ НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА КЛИЕНТА

Чл. 16. (1) Дружеството събира и използва информацията по Чл. 14 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Клиента (безплатни или платени), за предлагани от други лица стоки и/или услуги, за промоции и други.

(2) С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Клиентът има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг,като изпрати писмено съобщение до Дружеството на посочените адреси или e-mail за контакти.

(3) С приемане на настоящите Общи условия Клиентът се счита за уведомен по смисъла на чл. 34а, т. 3 от Закона за защита на личните данни за тоза, че личните му данни могат да бъдат разкрити на трети лица при спазване на действащото законодателство или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като по всяко време може да възрази срещу такова разкриване или използване, като изпрати писмено съобщение до Дружеството на посочените адрес или е-mail за контакти.

(4) Всички описани по-горе цели, за които може да се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Дружеството. Всякакви други цели, за които се използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, правилата на морала и добрите нрави.

РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 17 Дружеството се задължава да не разкрива никаква лична информация за Клиента и да не предоставя събраната информация на трети лица, държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:


а) е получил изричното съгласие на Клиента при регистрацията или в по-късен момент, включително при условията на чл. 16, ал. 3 
б) информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законноустановените процедури; 
в) в други предвидени от закона случаи.

ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 18.(1) Правата на интелектуална собственост върху всички елементи и ресурси, разположени на уебсайта за електронна търговия on-line магазин “perundesign.eu” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Дружеството или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Дружеството, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство

(2) Правото на достъп на Клиента не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното клиентът няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му ресурси, независимо дали носителят на съответните права е Дружеството или трето лице.

(3) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите – графики, текстове, снимков материал и др. на Дружеството, Клиентът дължи на Дружеството неустойка в размер на 1500 лева (хиляда и петстотин лева) за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава Дружеството от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 19.(1) При прекратяване на договора Дружеството деактивира клиентския профил и заличава паролата за достъп до клиентския профил.

(2) Клиентът може по всяко време да поиска от Дружеството заличаване на клиентския си профил. В този случай заличаването на клиентския профил се извършва незабавно след изпълнението на всички валидно подадени от Клиента заявки и съответно заплащане от страна на Клиента дължимите продажна цена и разходи за доставка.

(3) Освен в случаите предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства: 
1. преустановяване на дейността на Дружеството; 
2. прекратяване поддържането на on-line магазин “perundesign.eu”; 
3. в други предвидени в закона случаи.

РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 20. Извън посочените в настоящите Общи условия случаи, всяка от страните може да развали договора с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 21 (1) При извършване на законодателни промени, които засягат върху условията за предлагането стоките, настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Дружеството. При извършване на промени в Общите условия, Дружеството се задължава да уведоми Клиента като публикува на видно място в on-line магазин съобщение за изменението на Общите условия, текста на измененията и му даде седемдневен дневен срок да се запознае с тях.

(2) Ако в рамките на срока по ал. 1 Клиентът не заяви, че отхвърля промените, се счита, че е обвързан от тях.

(3) Ако Клиентът заяви, че отхвърля промените, се счита, че договорът по се прекратява автоматично с получаване на изричното изявление за отхвърляне. Изявлението за отхвърляне следва да бъде изпратено до Дружеството по електронна поща на адрес: perundesign.eu . Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и Дружеството, възникнали във връзка с валидно подадена преди уведомлението по ал. 1 заявка за покупка на стока.

ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ

Чл. 22. (1) Клиентът е длъжен да обезщети Дружеството и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи, настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията му по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

(2) Клиентът е длъжен да обезщети Дружеството и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

(3) Дружеството е длъжно да обезщети Клиента за всички вреди, причинени от Дружеството умишлено или при проявена груба небрежност.

(4) По правило Дружеството предоставя гаранция за продаваните стоки. Дружеството не носи отговорност за никаква повреда и/или вреди, причинени на и от Клиента, поради неправилна работа или използване на доставените стоки, както и за дефекти дължащи се на нормално износване. Дружеството не поема никаква отговорност за преки или косвени вреди, понесени от Клиента, във връзка с доставените стоки. Дружеството не носи отговорност за точността на техническите данни и/или друга информация, във връзка с доставените стоки.

НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА ОТДЕЛНИ КЛАУЗИ

Чл. 23. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителни, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

СПОРОВЕ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

Чл. 24. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд .

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 25. За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите Общи условия са в сила от 01.07.2024 г.

Shopping Cart